Terms of use

Terms of Use 

 Rebuild Suriname (hierna:RBS) heeft als doel om experts van Surinaamse origine en allen die willen helpen in te zetten en hen te verbinden aan kortlopende projecten waar specifieke expertise nodig is, in Suriname. De intentie is om Suriname verder te ondersteunen en op te bouwen.

Het aanbod van experts via RBS is groot en zij zijn actief of actief geweest in vele sectoren. De experts hebben ruime ervaring opgedaan in Nederland of elders in de wereld. Zij bieden praktische kennis en advies binnen allerlei sectoren. Onze experts zullen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk af wikkelen en hebben oog voor tal van relevante details. Ook wordt de koppeling gemaakt met de Surinaamse economie. 

De opdrachten worden uitgevoerd voor en bij organisaties en bedrijven in Suriname.

Bekostiging:

Rebuild Suriname wil duurzame groei realiseren en is financieel en politiek onafhankelijk. Daarom zijn wij genoodzaakt een bescheiden bijdrage te vragen voor uw registratie. Dat garandeert onafhankelijkheid en maakt continue innovatie mogelijk.

Van de expert vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 30,- inclusief BTW. 

Bij de inschrijving van een bedrijf geldt een bijdrage van 75 euro incl. BTW per jaar.

Vergoeding:

RBS incasseert de vergoeding van de opdrachtgever en betaalt de vergoeding aan de opdrachtnemer uit uit met aftrek van 5% bemiddelingskosten. RBS brengt bovendien 5% extra in rekening bij de opdrachtgever als bemiddelingskosten. Er wordt totaal van beide partijen een percentage geheven van 10% voor de bemiddeling van RBS. Dit percentage wordt aangewend om de applicatie verder te ontwikkelen en t5e zorgen dat veiligheid goed gegarandeerd wordt.

Betaling geschiedt altijd op de laatste dag van de maand. Deze vorm garandeert een tijdige betaling en de expert heeft geen omkijken. Mocht de incassering niet lukken rond de 15de van de maand en ook niet na een herinnering aan de opdrachtgever dan wordt u op de hoogte gesteld zodat er samen gekeken kan worden wat te doen. Opdrachtgever verklaart dat de betaling binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

Aangepaste vergoeding voor stageopdrachten en stage begeleiding

Aangepaste vergoeding voor stageopdrachten en stagebegeleiding: RBS is in Suriname partner van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit betekent dat RBS de bedrijven in Suriname ondersteunt bij het verkrijgen van erkenning als leerbedrijf. Dit stelt Surinaamse bedrijven in staat om Nederlandse studenten als stagiaires in dienst te nemen.

RBS verzorgt en begeleidt het hele stagetraject, van A tot Z, beginnend bij het werven en matchen van stagiaires tot en met hun terugkeer naar Nederland.

De totale vergoeding voor RBS voor het bemiddelen en begeleiden van stagiair(e)s bedraagt 10% van de stagevergoeding voor de student met een minimum van € 600 per stagiair(e) en een maximum van € 1.000 per stagiair(e), te voldoen door de opdrachtgever. Het minimum bedrag wordt bij opdracht in rekening gebracht.

Beperkingen van aansprakelijkheid

RBS zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die op de site bekend wordt gemaakt nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor de inhoud zonder kennisgeving vooraf te allen tijde te veranderen. Nochtans geeft RBS geen garantie of waarborg wat betreft de juistheid of volledigheid van verstrekte informatie, noch garanderen of waarborgen wij dat de informatie actueel is.

Directe schade als gevolg van opzet of grove schuld zijdens RBS uitgezonderd, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor:

  • Enige schade als gevolg van onnauwkeurigheid, onjuistheid, onvolledigheid ten aanzien van informatie die op de site beschikbaar is:
  • Enige schade als gevolg van frauduleuze inmenging van een derde partij, resulterend in een wijziging van de op de site beschikbare informatie;
  • Enige schade, in welke vorm ook, als gevolg van (i) toegang of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief bugs, virussen die uw computer of enig ander eigendom kunnen besmetten, en/of (iii) waarde die wordt gehecht aan informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

RBS en/of onze leveranciers kunnen, te allen tijde, de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken, tijdelijk of permanent, voor onderhoudswerkzaamheden en/of om verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. RBS is niet aansprakelijk voor enigerlei aanpassing aan, onderbreking of opschorting van de site.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en uw bezoek aan de site is Nederlands recht van toepassing en alle aanspraken die voortvloeien uit of betrekking hebben op een bezoek aan de site zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Nederland.