Registreer jezelf als student (stage), jongeren denktank (consultancy) of expert (opdrachten)

Rebuild Suriname is volledig onafhankelijk en niet verbonden aan enige politieke, etnische of religieuze stroming. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen vragen wij een bijdrage van € 30 voor jouw deelname. De deelname kosten worden uitsluitend aangewend voor het onderhouden en verder ontwikkelen van de applicatie. Betaling geeft geen garantie voor een succesvolle match.

Stel jezelf voor

Hoe kunnen we je bereiken?

Vertel iets over jouw achtergrond

Vertel iets over jouw opleiding

Wat is jouw werkervaring

Competentie zelftest

In dit gedeelte benoemen we 16 verschillende competenties. We vragen je om bij iedere competentie aan te geven in welke mate jezelf herkent in de competentie:

- - = helemaal niet

- = niet

0 = neutraal

+ = enigszins

++ = helemaal 


Omgevingsbewust handelen
Laat organisatorische, maatschappelijke, politieke en andere omgevingsfactoren een rol spelen in besluiten en gedrag, ook als het op de korte termijn gemakkelijker is om dat niet te doen.

Initiëren
Start nieuwe acties vanuit intrinsieke motivatie. Durft af te wijken van de routine.

Analyseren 
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Besluitvaardig handelen 
Neemt solide beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Innoveren 
Komt met echt nieuwe en originele ideeën. Signaleert nieuwe benaderingen. Maakt zich los van traditionele opvattingen.

Plannen
Stelt activiteiten, middelen en tijdspad realistisch en begrijpelijk op. Geeft aan hoe bijsturing kan plaatsvinden.

Daadkrachtig handelen
Herkent situaties die actie vereisen. Treedt op, ook in moeilijke situaties.

Flexibel gedrag tonen 
Gebruikt soepel en in elke situatie het meest effectieve gedrag. Ook buiten de eigen stijl om.

Druk aankunnen
Presteert ook goed onder moeilijke omstandigheden en gaat soepel om met kritiek. Weet de druk effectief te verminderen en trekt aan de bel in geval van overmacht.

Mondeling uitdrukken 
Vindt gemakkelijk de juiste woorden, stemt taalgebruik af op gesprekspartner. Maakt het aantrekkelijk om aandachtig te luisteren.

Gestructureerd schrijven 
Geeft schriftelijke informatie op een geordende, kernachtige en begrijpelijke manier weer.

Doelen stellen 
Maakt adequate (project)voorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven.

Netwerken
Initieert en onderhoudt sociale contacten om informatie te verkrijgen die het belang van de eigen organisatie dienen. Informeert relaties over de toegevoegde waarde van de eigen organisatie.

Voortgang bewaken 
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.

Delegeren
Draagt verantwoordelijkheden en bevoegdheden 'op maat' over en laat voldoende vrijheid voor initiatief. Zorgt voor een stimulerende omgeving.

Zelfsturen 
Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk, ook in teamverband en is daarop aanspreekbaar. Kent eigen sterktes en zet deze optimaal in om daarmee beoogde resultaten te bereiken.


Dat waren de 16 vragen van de competentie zelftest. Bedankt voor het invullen. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het matchen met projectprofielen.